1

Dorastanie z dobrym wspomaganiem. Program wyrównujący szanse dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych i ubogich

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie ASLAN
Miasto: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Kategoria: 100 tysięcy złotych

Celem projektu jest zmniejszenie różnic w społecznych i edukacyjnych szansach dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresowany jest do 60 osób w tym do 30 dzieci i młodzieży z Warszawy (Śródmieście, Praga Północ, Wola, Targówek).

Każde dziecko i rodzina otrzymają asystenta – psychologa lub pedagoga z doświadczeniem. Jego zadaniem będzie diagnoza trudności zasobów dziecka i jego otoczenia, pomoc w wyrównywaniu deficytów i zaangażowanie rodziców w pomoc dziecku. W ramach projektu przewidziano także turnusy terapeutyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania i pomoc w nauce.

Informacje o projekcie otrzymają ośrodki pomocy społecznej oraz nauczyciele i pedagodzy w wybranych obszarach. Kryterium przyjecia będzie: trudna sytuacja materialna rodziny, trudna sytuacja rodzinna, niski poziom wykształcenia i aspiracji edukacyjnych rodziców, porzucenie szkoły/problemy z jej ukończeniem, zagrażające wzorce socjalizacji, występowanie symptomów zaburzeń psychicznych utrudniających adaptację do społecznych i dydaktycznych wymagań szkoły.

 • Pomoc i opieka asystenta: Jego zadaniem będzie diagnoza problemów i mocnych stron dziecka, opracowanie planu pomocy we współpracy ze szkołą i rodzicami. Do niektórych zajęć będą włączeni rodzice. Każda rodzina będzie miała do wykorzystania 20 godzin pracy asystenta. Konkretne formy pomocy dziecku będą ustalane indywidualnie. Asystent będzie pomagał bezpośrednio rodzinie, modelując postepowanie z dzieckiem i zachecajac rodziców do naśladowania konkretnych zachowań.
 • Turnusy terapeutyczne – w dwóch siedmiodniowych turnusach wezmą udział dzieci wraz z asystentami. Turnusy będą służyły pogłębianiu dotychczasowej pracy i utrwalaniu osiągniętych zmian. program zajęć: budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie, trening zachowań asertywnych i umiejętności komunikacyjnych, ustalanie zasad, budowanie pozytywnej samooceny itp.
 • Warsztaty edukacyjne – ich celem jest kształtowanie praktycznych umiejętności koniecznych do odniesienia sukcesu edukacyjnego i osobistego. Warsztaty będą realizowane metodami aktywnymi z elementami wykładu.
  - warsztat motywacyjny – kształtowanie poczucia własnej wartosci, określania celów itp.
  - warsztat pracy umysłowej – rozpoznanie osobistego stylu uczenia się, metody zapamietywania i organizacji pracy itp.
  - warsztaty radzenia sobie ze stresem – symulacje różnych sytuacji szkolnych.
  - warsztaty współpracy w grupie – rozwijanie współpracy w grupie.
 • Warsztaty dla rodziców – ich celem będzie dostarczenie umiejętnosci wychowawczych. Tematyka: umiejetności komunikacyjne, strategie rozwiązywania konfliktów, stosowanie negocjacji, zawieranie kompromisów, wydawanie skutecznych poleceń. Innowacją będzie właczenie do warsztatów elementów wsparcia, co zwiekszy poczucie bezpieczeństwa i komfort emocjonalny uczestników.
 • zajęcia rozwjające pasje i zainteresowania – zawierać będą ofertę kulturalną (wyjścia na wystawy, do muzeum, kina, teatru), ofertę sportową (kręgle, scianka wspinaczkowa, wycieczki przyrodnicze) a także lekcje tańca, gry na instrumencie, jezyków obcych. Część zajęć będzie realizowana w oparciu o wolontariat.
 • pomoc w nauce – pomoc w wyrównaniu zaległości szkolnych

Spodziewane rezultaty:

 • 130 godzin wsparcia dla dzieci;
 • 194 godziny wsparcia dla młodzieży;
 • 50 godzin wsparcia dla rodziców;

Łącznie 1468 osobogodzin wsparcia
Opieka asystenta: 30 rodzin (rodzice + dzieci, 60 osób)
Turnusy integracyjno-terapeutyczne: 30 osób
Warsztaty dla rodziców: 30 osób
Warsztaty edukacyjne: 15 osób
Rozwój zainteresowań: 30 osób
Pomoc w nauce: 30 osób